Từ khóa: thủ đô mới của Indonesia có nguy cơ khủng hoảng môi trường